2020 Workshop Agenda

 

 

 

 

Presentations (English) 

Activity 1.7: Hong Kong case study Dieu Phan (SCAP), Alec Zuo (University of Adelaide) and Robin Roberts (Griffith University )

Activity 1.8: Wholesale market monitoring study –update & next stepsDieu Phan (SCAP) and Alec Zuo (University of Adelaide)

Activity 2.1: Fertiliser management & input cost reduction study Nguyen Van Son (SOFRI) and Peter Johnson (Griffith University)

Activity 2.2: Alternative to Paclobutrazol and extending mango flowering study Nguyen Van Son (SOFRI) and Cameron McConchie (Griffith University)

Activity 2.3: Management of Sapburn study -incorporating outcomes of A1.6 Tram Anh San and team (SIAEP), Van Phong Nguyen and team (SOFRI) and Peter Johnson (Griffith University)

Activity 2.3: Trolley Concept study Le Minh Hung and team (SIAEP)

Activity 2.4: Mango freezing –partial trial study Kim Oanh Tran (SIAEP) and Richard Beyer (Griffith University)

Activity 2.5: Intervention feasibility analysis and validation study Dinh Hoang (SCAP) and Alec Zuo (University of Adelaide)

Trình bày Tiếng Việt

Hoạt động 1.7: Nghiên cứu điển hình tại Hồng Kông Dieu Phan (SCAP), Alec Zuo (University of Adelaide) and Robin Roberts (Griffith University )

Hoạt động 1.8: Nghiên cứu hệ thống giám sát thị trường bán buôn – cập nhật thông tin và những bước tiếp theo Phan Diệu (Trung tâm Chính sách và Chiến lược nông nghiệp nông thôn Miền Nam) và Alec Zuo (Trường Đại học Adelaide)

Hoạt động 2.1: Nghiên cứu quản lý phân bón và giảm chi phí đầu vào Nguyen Van Son (SOFRI – Viện cây ăn quả miền Nam) và  Peter Johnson (Griffith University)

Hoạt động 2.2: Thay thế cho Paclobutrazol và kéo dài thời gian ra hoa của xoài Nguyen Van Son (SOFRI – Viện cây ăn quả miền Nam) và Cameron McConchie (Trường Đại học Griffith)

Hoạt động 2.3: Nghiên cứu quản lý phỏng mủ– Kết hợp các kết quả của A1.6 Trâm Anh San và nhóm (SIAEP), Nguyễn Văn Phong và nhóm (SOFRI) và Peter Johnson (Đại học Griffith)

Hoạt động 2.4: Đông lạnh xoài – Nghiên cứu thử nghiệm một phần Kim Oanh Tran (SIAEP) và Richard Beyer (Griffith University)

Hoạt động 2.5: Phân tích và đánh giá tính khả thi của hoạt động can thiệp Dinh Hoang (SCAP -  Trung tâm Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn Miền Nam) và Alec Zuo (Trường Đại học Adelaide)